Vị trí

FLC Quy Nh?n Beach & Golf Resort  ôm tr?n v? ??p nguyên s? c?a bi?n Nh?n Lý

Cách trung tâm thành ph? Quy Nh?n 19km, b?ng qua c?u Th? N?i là xã Nh?n Lý. Nh?n Lý tuy ngày m?t phát tri?n nh?ng v?n gi? ???c nh?ng nét ??p hoang s? c?a thiên nhiên t? nh?ng bãi bi?n xanh cát tr?ng cho ??n nh?ng mái nhà ngói ?? t??i. ?ây là m?t xã ??o có b? dày l?ch s? lâu ??i t?i t?nh Bình ??nh v?n còn l?u gi? l?i di tích c?a l?ch s? Champa, l? h?i C?u Ng? ???c t? ch?c hàng n?m.

Và khi nh?c ??n Nh?n Lý, ng??i ta không ch? nh? ??n v? ??p hoang s? c?a nh?ng bãi bi?n dài th?ng t?p mà Nh?n Lý còn in d?u ?n v?i ??a danh ng?m hoàng hôn ??p nh?t Vi?t Nam – Eo Gió.

vi tri flc quy nhon

Vòng cung Eo Gió tuy?t ??p.

Bãi bi?n Eo Gió là m?t eo bi?n xanh ???c nh?ng r?ng núi ?á cao v?i nhi?u hình thù l? m?t u?n cong  t?o thành m?t eo bi?n hút gió tuy?t ??p.

Nét ??c ?áo nh?t c?a Eo Gió chính là bi?n và núi ?á. S? bào mòn c?a n??c bi?n và gió ?ã t?o nên 19 hang chim y?n ? ?ây v?i nh?ng cái tên vô cùng ng? ngh?nh: hang K? Co, hang D?i, hang S?c Kh?e,… Bên c?nh nh?ng hang chim y?n, Eo Gió c?ng s? h?u nh?ng bãi ?á tr?ng v?i hình thù ??c ?áo, nh?ng vách núi d?ng ??ng k? v?. T?t c? nh?ng ?i?u ?y ?ã t?o nên m?t Eo Gió khi?n bi?t bao ng??i rung ??ng: k? v?, hoang s?, ??c ?áo và xinh ??p.

vi tri flc quy nhon beach & golf resort

V? trí c?a FLC Quy Nh?n Beach & Golf Resort

S? xu?t hi?n c?a FLC Quy Nh?n Beach & Golf Resort ngay t?i Eo Gió ?ã th?i m?t làn sinh khí m?i cho v? ??p t?i ?ây. Bên c?nh v? ??p hoang s? không t? v?t, Eo Gió ???c tô ?i?m thêm v? hi?n ??i nh?ng vô cùng sang tr?ng và ??ng c?p c?a khu ngh? d??ng 5 sao ??u tiên t?i Quy Nh?n.

N?u nh? ngày tr??c vi?c di chuy?n t? thành ph? Quy Nh?n ??n bán ??o Mai Ph??ng r?t khó kh?n thì hi?n nay ?ã có cây c?u Th? N?i n?i li?n Quy Nh?n v?i bán ??o Mai Ph??ng khi?n vi?c di chuy?n d? dàng và thu?n ti?n h?n bao gi? h?t. T? v? trí FLC Quy Nh?n, ch? c?n m?t 30 phút ?? di chuy?n ??n sân bay Phù Cát , 20 phút ?? di chuy?n ??n thành ph? Quy Nh?n. Chính vì th?, b?n không c?n lo ng?i v? v?n ?? di chuy?n khi l?u trú t?i qu?n th? FLC Quy Nh?n Beach & Golf Resort.

?? nh?n ngay thông tin d? án, chi ti?t m?t b?ng, chính sách bán hàng, giá bán, vui lòng liên h?:

HOTLINE: 0914 313 318 – 0981 6679 88 – 1900 5555 97