Về Chủ đầu tư

Với hình thức kinh doanh đa ngành và đa lĩnh vực, chủ đầu tư FLC vẫn đảm bảo phát triển chiều sâu tương xứng, góp phần tạo nên thương hiệu vững mạnh toàn diện.