Quy Nhơn- Điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

??u tháng 10 n?m 2015, t?p chí du l?ch Anh Rough Guides ?ã bình ch?n thành ph? bi?n Quy Nh?n (Bình ??nh) là 1 trong 3 ?i?m du l?ch hàng ??u ? ?ông Nam Á.

Cùng tìm hi?u xem m?nh ??t này có gì?

Vùng ??t c?a bi?n ??o hoang s?

Cách Quy Nh?n ch?ng 25 km là ??a danh Eo Gió thu?c xã Nh?n Lý, n?i ???c xem là có hoàng hôn ??p nh?t Vi?t Nam. G?i là Eo Gió b?i tri?n núi và vách ?á ? ?ây u?n cong, ?o?n tâm ?i?m luôn là n?i h?ng ???c nhi?u gió nh?t. Ra Eo Gió ?n h?i s?n r?i ng?m c?nh m?t tr?i buông mình xu?ng bi?n, nghe gió bi?n bên tai, b?n m?i c?m nh?n ???c cái hùng tráng mà di?m l? c?a thiên nhiên.

eo gio quy nhon

eo gio quy nhon

M?t n?m tr? l?i ?ây, bãi K? Co n?i lên nh? m?t viên ng?c m?i, gây chú ý cho gi?i du l?ch, khám phá. K? Co có bãi cát u?n cong và làn n??c trong v?t. Du khách ??n ?ây s? ???c nhìn t?n ?áy nh?ng r?ng san hô k? ?o bi?n hóa ?? s?c màu. Nh?ng dãy núi ?á u?n l??n ch?y theo mé bi?n ??p nh? m?t b?c tranh mà ch? c?n ng?m thôi, du khách ?ã th?y mãn nhãn và hài lòng v?i chuy?n ?i c?a mình.

Phía nam c?a thành ph? c?ng n?i lên trên b?n ?? du l?ch v?i nh?ng Bãi Dài, Bãi Xép, Bãi Tr?ng, Bãi Tiên… v?n là n?i ngh? d??ng, t?m bi?n c?a Nam Ph??ng hoàng h?u và các cung t?n m? n? x?a.

T?t c? nh?ng ??a ?i?m trên ??u còn nhi?u nét hoang s?, trong lành và ??c ?áo.

Vùng ??t thiêng v?i nh?ng ?i?m ??n có m?t không hai

Ngoài c?m tháp Bánh Ít ???c x?p h?ng trong “1.001 công trình ki?n trúc ph?i ??n trong ??i” c?a con ng??i.

thap banh it quy nhon

thap banh it quy nhon

T?i TP.Quy Nh?n, Khu ?ô th? Khoa h?c và Giáo d?c Quy Hòa ?ang ???c xây d?ng v?i t?ng di?n tích g?n 100 ha g?m ph?c h?p Công viên khoa h?c, T? h?p Không gian khoa h?c, Trung tâm qu?c t? Khoa h?c và Giáo d?c liên ngành (ICISE)… ?ây là ?i?m ??n c?a các nhà khoa h?c hàng ??u trên th? gi?i t?ng ??t các gi?i th??ng cao quý nh? Nobel, Fields… N?i lý t??ng duy nh?t t?i Vi?t Nam ?? các h?c sinh, sinh viên, nhà nghiên c?u có th? th?a thích tìm hi?u, t?n m?t nhìn ng?m nh?ng mô hình khoa h?c m?i nh?t trên th? gi?i và giao l?u v?i các nhà khoa h?c tên tu?i. Hi?n t?i, m?i n?m, Bình ??nh t? ch?c hàng ch?c h?i th?o qu?c t? ?? m?i các nhà khoa h?c v? c?p nh?t, trao ??i nh?ng ki?n th?c chuyên môn m?i nh?t.

Nh?ng b??c chuy?n mình chào ?ón khách du l?ch

Quy Nh?n gi? nh? ?ang khoác lên mình chi?c áo m?i tr? trung, n?ng ??ng. Ch? loanh quanh trong thành ph? ??y ch?t th? này, du khách ?ã có th? tìm cho mình nh?ng ch?n d?ng chân lý t??ng v?i m?t n?n v?n hóa ?m th?c phong phú, ??m ?à v? bi?n.

Hi?n nay, FLC ?ang ??u t? xây d?ng d? án qu?n th? sân golf, resort FLC Nh?n Lý v?i t?ng di?n tích 300 ha g?m sân golf 18 l?, khu ngh? d??ng resort trên bi?n tiêu chu?n 7 sao ??u tiên t?i Vi?t Nam; khách s?n và nhà hàng tiêu chu?n 5 sao; khu bi?t th? du l?ch sinh thái cao c?p; trung tâm h?i ngh? qu?c t?; khu vui ch?i gi?i trí,…

?ây s? là ?i?m ??n lí t??ng m?i cho b?n khi l?a ch?n ghé th?m m?nh ??t này

Xem thêm bài vi?t FLC Quy Nh?n- Ng?m hoàng hôn ??p nh?t Vi?t Nam