Mặt bằng căn hộ Condotel

V?i giá ch? t? 1,5 t?, c?n h? Condotel t?i FLC Quy Nh?n là m?t trong nh?ng kênh ??u t? sinh l?i h?p d?n nh?t trong t??ng lai khi mà các kênh ??u t? khác nh? ch?ng khoán, vàng,…. ?ang có d?u hi?u ch?ng l?i và ?i xu?ng.

?? quý khách hàng d? dàng theo dõi thông tin v? c?n h? khách s?n FLC Condotel Quy Nh?n ?áng ?? ??u t? này, chúng tôi xin c?p nh?t hình ?nh m?t b?ng c?n h? khách s?n c?ng nh? m?t b?ng t?ng th? toàn khu.

M?T B?NG T?NG TH? TOÀN KHU C?N H? KHÁCH S?N FLC CONDOTEL QUY NH?N

mat bang tang 1 can ho condotel FLC Quy Nhon

M?t b?ng t?ng th? tâng 1 khu c?n h? khách s?n

mat bang tang 2 can ho condotel FLC Quy Nhon

M?t b?ng t?ng th? tâng 2 khu c?n h? khách s?n

mat bang tang 3 can ho condotel FLC Quy Nhon

M?t b?ng t?ng th? tâng 3 khu c?n h? khách s?n

mat bang tang 4 can ho condotel FLC Quy Nhon

M?t b?ng t?ng th? tâng 4 khu c?n h? khách s?n

mat bang tang 5 can ho condotel FLC Quy Nhon

M?t b?ng t?ng th? t?ng 5 khu c?n h? khách s?n

mat bang tang 6 can ho condotel FLC Quy Nhon

M?t b?ng t?ng th? t?ng 6 khu c?n h? khách s?n

mat bang tang 7 can ho condotel FLC Quy Nhon

M?t b?ng t?ng th? t?ng 7 khu c?n h? khách s?n

M?T B?NG C?N H? KHÁCH S?N FLC CONDOTEL QUY NH?N

mat bang can ho condotel quy nhon 1 mat bang can ho condotel quy nhon 2 mat bang can ho condotel quy nhon 3

Xem thêm m?t b?ng bi?t th? tiêu chu?n 7 sao FLC Villas Quy Nh?n

?? nh?n ngay thông tin d? án, chi ti?t m?t b?ng, chính sách bán hàng, giá bán, vui lòng liên h?:

HOTLINE: 0914 313 318 – 0981 6679 88 – 1900 5555 97