FLC SEATOWER QUY NHƠN – Biểu tượng mới của thành phố trẻ