FLC Quy Nhơn – Nâng tầm cho Eo Gió

FLC Quy Nh?n là d? án Qu?n th? sân golf, resort, bi?t th? ngh? d??ng và gi?i trí cao c?p v?i quy mô là 184 ha, ôm tr?n ??a danh Eo Gió – n?i ti?ng v?i bãi bi?n ?á tr?ng k? thú, nh?ng vách ?á d?ng ??ng, bãi bi?n r?ng, cát vàng óng, sóng êm và ???c coi là có c?nh hoàng hôn ??p nh?t Vi?t Nam.

Bãi bi?n Eo Gió thu?c thôn B?c (Thôn Lý L??ng, Nh?n Lý, Quy Nh?n) là m?t eo bi?n xanh ???c nh?ng r?ng núi ?á cao v?i nhi?u hình thù l?i m?t u?n cong ôm tr?n trong vòng tay t?o thành m?t eo bi?n hút gió tuy?t ??p.

bai bien Eo Gio

Bi?n Eo Gió xinh ??p v?i m?t n??c trong xanh và ?á nhi?u hình thù

Tên g?i Eo Gió b?t ngu?n t? hình dáng ??a lý c?a khu v?c này, ??ng t? trên các m?m ?á xung quanh nhìn xu?ng b?n s? th?y m?t eo bi?n nh? ???c che ch?n b?i hai dãy núi nh? m?t vòng tay ôm g?n bãi bi?n tuy?t ??p ? ?ây. Eo Gió là m?t ??a danh du l?ch m?i mà du khách khi ??n thành ph? bi?n mi?n Trung này ??u mu?n ghé tham quan.

Nét ??c ?áo nh?t ? Eo Gió là ?á và n??c. Vùng bi?n hoang s?, n??c bi?n xanh và cát tr?ng. Không khí d? ch?u, trong lành và tinh khi?t.

V? trí chi?n l??c c?a FLC Quy Nh?n

V? trí chi?n l??c c?a FLC Quy Nh?n

FLC Quy Nhon cách trung tâm thành ph? Quy Nh?n ch? kho?ng 19 km, cách sân bay Phù Cát kho?ng 35 km giúp c? dân TP.Quy Nh?n nói riêng và t?nh Bình ??nh nói chung có th? di chuy?n d? dàng ??n d? án. Du khách ? các t?nh thành khác hay qu?c t? ??n FLC ngh? d??ng ?i b?ng ???ng hàng không c?ng r?t thu?n ti?n khi d? án.

Quy Nh?n – thành ph? tr?c thu?c c?a t?nh Bình ??nh và là m?t trong 13 ?ô th? lo?i 1 tr?c thu?c t?nh c?a Vi?t Nam. Quy Nh?n là trung tâm kinh t?, chính tr?, v?n hóa, khoa h?c k? thu?t và du l?ch c?a t?nh Bình ??nh.

Theo quy?t ??nh c?a Th? t??ng Chính Ph? ngày 20/7/2015, Thành ph? Quy Nh?n s? thành trung tâm kinh t? bi?n qu?c gia vào n?m 2035.Thành ph? Quy Nh?n và vùng ph? c?n s? ???c phát tri?n theo mô hình ?ô th? ?a trung tâm v?i 2 trung tâm chính là thành ph? Quy Nh?n và Khu kinh t? Nh?n H?i. Trong t??ng lai khu v?c này s? phát tri?n nhanh m?t cách v??t b?c.

?ây c?ng là n?i có r?t nhi?u di s?n v?n hóa, di tích l?ch s?, l? h?i truy?n th?ng, ?i?m ??n thú v? và nhi?u món ?n ngon.

dac san Quy Nhon

??c s?n Quy Nh?n

D? án FLC Quy Nh?n g?m 86 bi?t th? ngh? d??ng cao c?p (g?m  20 c?n bi?t th? 1 t?ng và 66 c?n bi?t th? 2 t?ng  có t?m nhìn h??ng bi?n ho?c h??ng v? sân golf) v?i hàng lo?t ti?n ích chu?n qu?c t? nh? h? b?i riêng ? m?i bi?t th?, phòng spa, sân golf 18 l? tiêu chu?n, khách s?n 5 sao, trung tâm h?i ngh? v?i s?c ch?a 1.300 ng??i, h? th?ng nhà hàng – bar sang tr?ng,… D? ki?n th?i gian hoàn thành d? án là vào quý II/2017.