Biệt thự biển nghỉ dưỡng Quy Nhơn

Nô?i tiê?p ?a? pha?t triê?n 2015, nh??ng nga?y ?â?u tiên cu?a 2016, thi? tr???ng bâ?t ?ô?ng sa?n vô cu?ng sôi nô?i khi ch??ng kiê?n ha?ng loa?t ca?c nguô?n cung v??i nhiê?u sa?n phâ?m ?? nhiê?u phân khu?c. Trong n?m 2016, biê?t th?? biê?n nghi? d???ng se? la? mô?t trong nh??ng sa?n phâ?m “ hu?t ha?ng” b??i xu h???ng ?â?u t? na?y qua? hâ?p dâ?n.

Mô?t khi no?i ?ê?n biê?t th?? biê?n nghi? d???ng thi? ?iê?u thu hu?t nha? ?â?u t? nhiê?u nhâ?t ??t h??n la? vi? tri? ma? d?? a?n biê?t th?? â?y to?a la?c. Se? hâ?p dâ?n biê?t bao khi d?? a?n ma? ba?n muô?n “ ?ô? tiê?n” va?o la?i a?n ng?? ngay nh??ng ba?i biê?n hoang s?, ?e?p ?ê?n “ hô?n xiêu pha?ch la?c” va? l???ng du kha?ch ghe? th?m ha?ng n?m c?? t?ng vo?t. Nê?u ba?n ?ang ti?m kiê?m kênh ?â?u t? hâ?p dâ?n nh? vâ?y thi? biê?t th?? nghi? d???ng Quy Nh?n (FLC Luxury Villa Quy Nh?n) ch??c ch??n se? không la?m ba?n thâ?t vo?ng.

?iê?m hâ?p dâ?n chi? co? ?? biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n

phoi canh biet thu bien nghi duong quy nhon

Biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n

 • ????c ?â?u t? b??i mô?t trong nh??ng th??ng hiê?u ha?ng ?â?u vê? Kinh doanh va? pha?t triê?n bâ?t ?ô?ng sa?n ta?i Viê?t Nam hiê?n nay ( FLC Group)
 • ????c thiê?t kê? va? qua?n li? b??i Serenity Holding – Hà Lan, ??n v? ??ng c?p th? gi?i v? qu?n lí v?n hành nhi?u khách s?n và Resort t?i khu v?c Châu Á Thái Bình D??ng và Vi?t Nam
 • Kha?ch ha?ng khi ?â?u t? va?o biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n se? ????c tham gia vào h? th?ng trao ??i k? ngh? c?a h?n 3.000 khách s?n và Resort trên kh?p th? gi?i
 • V? trí vàng, ôm tr?n vòng cung ??a danh Eo Gió, ???c ?ánh giá là n?i ng?m hoàng hôn ??p nh?t Vi?t Nam v?i môi tr??ng n??c bi?n trong s?ch quanh n?m
 • Di?ch vu? ???ng câ?p lâ?n ?â?u tiên co? ta?i Viê?t Nam: ??a ?o?n kha?ch b??ng xe oto ha?ng sang va? ma?y bay tr??c th?ng, ?ô? nô?i thâ?t da?t va?ng,….

Va?i ne?t vê? biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n

 • Tên chi?nh th??c: FLC Luxury Villas Quy Nh?n ( biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n )
 • Vi? tri?: Nh?n Lý, TP Quy Nh?n, Bình ??nh (Eo Gió Nh?n Lý, Quy Nh?n, Bình ??nh).
 • Quy mô: 90 c?n bi?t th? tiêu chu?n 5 sao thuô?c khu biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n
 • Di?n tích ??t t? 820 m2 – 1554m2
 • S? l??ng phòng ng?: 2,3, 5 phòng ng?
 • Lo?i bi?t th?: 01 t?ng & 02 t?ng
 • Ba?n giao: Quy? 2/2016

Vi? tri? biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n

T?? lâu, miê?n Trung Viê?t Nam ?a? nô?i tiê?ng la? n?i s?? h??u nhiê?u ba?i biê?n ?e?p nhâ?t Viê?t Nam, thâ?m chi? la? ca? thê? gi??i.  Va? Quy Nh?n la? mô?t trong nh??ng tha?nh phô? s?? h??u không chi? nh??ng ba?i biê?n ca?t va?ng biê?n xanh bâ?t tâ?n ma? co?n la? mô?t trong nh??ng n?i hâ?p dâ?n du kha?ch bâ?c nhâ?t b??i con ng???i thân thiê?n va? v?n ho?a â?m th??c phong phu? n?i ?ây.

Bi?n Quy Nh?n còn nhi?u nét hoang s?, h?p d?n du khách trong và ngoài n??c

Bi?n Quy Nh?n còn nhi?u nét hoang s?, h?p d?n du khách trong và ngoài n??c

Cách trung tâm thành ph? Quy Nh?n 19km, b?ng qua c?u Th? N?i là xã Nh?n Lý. Nh?n Lý tuy ngày m?t phát tri?n nh?ng v?n gi? ???c nh?ng nét ??p hoang s? c?a thiên nhiên t? nh?ng bãi bi?n xanh cát tr?ng cho ??n nh?ng mái nhà ngói ?? t??i.

Và khi nh?c ??n Nh?n Lý, ng??i ta không ch? nh? ??n v? ??p hoang s? c?a nh?ng bãi bi?n dài th?ng t?p mà Nh?n Lý còn in d?u ?n v?i ??a danh ng?m hoàng hôn ??p nh?t Vi?t Nam – Eo Gió.

Eo Gio? không chi? nô?i tiê?ng vi? la? n?i ng??m hoa?ng hôn ma? n?i ?ây co?n ????c thiên nhiên ?u a?i da?nh t??ng nh??ng va?ch nu?i ?a? ki? vi? kê?t h??p ha?i ho?a v??i biê?n xanh trong v??t ta?o nên quan ca?nh ngoa?n mu?c. Lâ?n ?â?u tiên ???t chân ?ê?n ?ây, ba?n se? pha?i xuy?t xoa vi? ve? ?e?p chi? co? ?? Eo Gio?.

hinh anh biet thu bien nghi duong Quy Nhon

Toa?n bô? biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n ?ê?u co? tâ?m nhi?n h???ng biê?n va? sân golf

Nê?u Eo Gio? a?nh lên ve? ?e?p cu?a s?? hoang s?, trong tre?o thi? s?? xuâ?t hiê?n cu?a khu biê?t th?? ?a? thô?i va?o ne?t nguyên s? â?y h?i th?? cu?a s?? tinh tê? hiê?n ?a?i. Ha?ng chu?c c?n biê?t th?? biê?n nghi? d???ng ????c bô? tri? ngay m??t biê?n v??i tiêu chuâ?n 5 sao ???ng câ?p kê?t h??p v??i ve? ?e?p nguyên s? cu?a thiên nhiên ta?o nên ne?t quyê?n ru? riêng biê?t cho ca? khu resort. Biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n nh? mô?t mo?n trang s??c ???ng câ?p ?iê?m xuyê?n thêm ne?t ?e?p cho “ng???i con ga?i” Eo Gio?.

Hê? thô?ng di?ch vu? – tiê?n i?ch ???ng câ?p ta?i biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n

Biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n thuô?c d?? a?n FLC Quy Nh?n Beach & Golf Resort vi? thê? du kha?ch khi l?u tru? ta?i biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n cu?ng se? ????c thu? h???ng toa?n bô? ca?c di?ch vu? va? tiê?n i?ch ???ng câ?p cu?a toa?n bô? khu resort.

Di?ch vu? ??a ?o?n b??ng siêu xe va? ma?y bay tr??c th?ng la? mô?t trong nh??ng di?ch vu? ???ng câ?p bâ?c nhâ?t ta?i ?ây va? gâ?n nh? la? ?â?u tiên ta?i Viê?t Nam. Ca?c du kha?ch co? thê? ?o?n tiê?p kha?ch ha?ng ho??c ?ô?i ta?c va?o nh??ng di?p quan tro?ng.

tien ich biet thu bien nghi duong quy nhon

Hê? thô?ng nghi? d???ng ???ng câ?p

Song song v??i 2 di?ch vu? na?y, trung tâm hô?i nghi? quô?c tê? v??i s??c ch??a lên ?ê?n 1500 ng???i se? la? n?i vô cu?ng li? t???ng ?ê? ca?c công ty tô? ch??c hô?i nghi?, chiêu ?a?i kha?ch ha?ng,…

Va? tâ?t nhiên la? du kha?ch se? không thê? bo? qua sân golf FLC Golf Links 18 hô? ????c thiê?t kê? b??i tay golf huyê?n thoa?i Nicklaus ????c bi?nh cho?n la? mô?t trong 3 sân golf ?e?p nhâ?t Châu A?. FLC Golf Links 18 hô? ????c bô? tri? các h? golf, fairway h?p, v? trí h??ng bi?n ta?o nên nh??ng tha?ch th??c thu? vi? cho ca?c Golfer chuyên nghiê?p.

Bên ca?nh ?o?, ca?c tiê?n i?ch nghi? d???ng ???ng câ?p kha?c nh? di?ch vu? du thuyê?n vo?ng quanh khu v??c ?a?o Nh?n Li?, hê? thô?ng  nha? ha?ng A? – Âu 5 sao va? qua?n bar, trung tâm th??ng ma?i tiêu chuâ?n quô?c tê?, khu vui ch?i gia?i tri? trong nha? va? ngoa?i tr??i, hô? b?i bô?n mu?a n???c m??n ?ô?c ?a?o,….

Chi?nh sa?ch ba?n ha?ng da?nh cho biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n

?ô?i v??i biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n, chu? ?â?u t? FLC ??a ra chi?nh sa?ch ba?n ha?ng râ?t hâ?p dâ?n:

 • Chiê?t khâ?u 3%
 • Cam kê?t l??i nhuâ?n 10%/n?m, t?? n?m th?? 11 tr?? ?i l??i nhuâ?n chia theo ty? lê? 70%-30%
 • Sô? ?ô? vi?nh viê?n
 • Cam kê?t duy tri? va? qua?n ly? ta?i sa?n theo tiêu chuâ?n 5*
 • S?? du?ng 15 ?êm miê?n phi?/n?m ta?i resort FLC Quy Nh?n
 •  Trao ?ô?i ki? nghi? trong hê? thô?ng nghi? d???ng trên 3.000 resort trên toa?n thê? gi??i.

?ê? biê?t thêm thông tin gia? ba?n, chi?nh sa?ch vê? biê?t th?? biê?n nghi? d???ng Quy Nh?n, vui lo?ng liên hê? ??n vi? phân phô?i chi?nh th??c Công ty cô? phâ?n Di?ch Vu? Bâ?t ?ô?ng Sa?n SGH

HOTLINE: 0911 4611 86 – 0981 6679 88 – 1900 5555 97

Website: www.sgh.vn